ESSWE home


News

1st Issue of Hermaion - 1st Polish scholarly magazine on the Occult

2012-02-06 15:21 | ESSWE admin (Administrator)
Launch of Polish-language journal Hermaion.

Readers of Polish will be pleased to hear of the launch of a new journal, Hermaion, the first scholarly journal on the occult in the Polish language.

To visit the Hermaion home page, click Here.

For more information, please email Łagosz Zbigniew 

Nr 1. MITY i MISTYFIKACJE

Dariusz Misiuna: Na początku był blef.
Kazimierz Banek: Hermes Trismegistos. W poszukiwaniu genezy mitu.
Jacek Sieradzan: Sokrates a nauki tajemne.
Piotr Piotrowski: Na tropie kosmicznych wzorców.
Jerzy Prokopiuk: W obronie grzechu. Poważny żart immoralisty.
Mirosław Piróg: C.G. Jung i tradycja hermetyczna.
Bartosz Samitowski: Gnostycy, alchemicy, Jung: Czerwona Księga a hermeneutyka indywiduacji.
Tomasz Stawiszyński: Mit i metoda.
Krzysztof Grudnik: Pragmatyczne podstawy filozofii Aleistera Crowleya.
Tadeusz Cegielski: Mity założycielskie wolnomularstwa spekulatywnego.
Rafał Prinke: Dwa rękopisy. Polskie tropy u początków Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku.
Anna Mikołejko: Eusapia Palladino w Warszawie. Akt założycielski polskiego spirytyzmu.
Zbigniew Łagosz: Mit polskiego satanizmu - Czesław Czyński - proces, którego nie było.
Michał Knihinicki: Mit założycielski w organizacjach satanistycznych.
Patryk Balawender i Dariusz Czywilis: Mitotwórcza funkcja spisku na przykładzie wybranych teorii.
Jerzy Kolarzowski: Uroda mitu i muzyki. O Don Giovannim Saury. Poetyka filmowej narracji.
Zbigniew Łagosz: Śląska sztuka magiczna.
Dariusz Misiuna: Niepokorni uczniowie Bestii.

No. 1 Myths and Mystification

Dariusz Misiuna: In the beginning was a bluff.
Kazimierz Banek: Hermes Trismegistos. In search of the origins of the myth.
Jacek Sieradzan: Socrates and the occult sciences.
Piotr Piotrowski: On the trail of cosmic patterns.
George Prokopiuk: In defense of sin. A serious immoralist joke.
Miroslaw Pirog: C.G. Jung and the Hermetic tradition.
Bartosz Samitowski: Gnostics, alchemists, Jung: The Red Book of a hermeneutics of individuation.
Thomas Stawiszyński: Myth and Method.
Christopher Grudnik: Pragmatic foundations of the philosophy of Aleister Crowley.
Tadeusz Cegielski: Founding Myths of speculative Freemasonry.
Raphael Prinke: Two manuscripts. Polish clues at the beginning of the Hermetic Order of the Golden Dawn.
Anna Mikołejko: Eusapia Palladino in Warsaw. Constitutive Act of the Polish spiritualism.
Zbigniew Łagosz: The Myth of Polish Satanism - Czeslaw Czynski - a process that was not there.
Michael Knihinicki: The founding myth of Satanic organizations.
Patrick Balawender and Dariusz Czywilis: myth-making function of the conspiracy, based on selected theories.
George Kolarzowski: Beauty myth and music. The Saura's Don Giovanni. Poetics of film narration.
Zbigniew Łagosz: The magical art of Silesia.
Dariusz Misiuna: Rebellious students of the Beast.

(Courtesy of Google Translate)


Powered by Wild Apricot Membership Software